Комп’ютерні науки

Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Кафедра штучного інтелекту (ШІ)

Кафедра системотехніки (СТ)

Комп’ютерні науки – це міжгалузевий дослідно-технологічний напрямок бакалаврської підготовки, призначений для інноваційної діяльності з розроблення теоретичних основ та інструментальних програмних засобів реалізації задач розробки, інтелектуалізації, інтеграції, автоматизації та управління складними розподіленими системами, мережами, організаціями, технологічними, соціальними та бізнес-процесами.

Спеціалісти по комп’ютерним наукам розробляють інформаційні інтелектуальні технології та інструментальні засоби збору, накопичення, зберігання, обробки та інтеграції різноманітної інформації із різноманітних джерел, передачі даних, мета-даних, знань та алгоритмів по комп’ютерним мережам, а також відображення інформації для користувачів через інтелектуальні адаптивні персоналізовані інтерфейси. Отримана теоретична підготовка фахівців з комп’ютерних наук дозволяє їм розробляти нові методи, формалізовані знання, алгоритми і програми самого високого ґатунку. Процес вивчення комп’ютерних наук здійснюється у напрямку від засвоєння основних теоретичних положень до реалізації сучасних методів об’єктно-орієнтованого, агентно-орієнтованого, сервіс-орієнтованого та семантичного програмування.

Прогрес в області обчислювальної техніки, систем передачі даних, сенсорних та мобільних мереж сприяв створенню розподілених баз даних та мета-даних, онтологій проблемних галузей, інтелектуалізації баз знань та організації всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет та її наступних поколінь.

Комп’ютерні науки та інструментальні засоби використовуються для створення теоретичних і прикладних засад розроблення, супроводження, інтелектуалізації та інтеграції інформаційних систем і технологій різного призначення, зокрема систем моніторингу, діагностики та управління виробничими, соціальними та економічними процесами, робото-технічних комплексів, розподілених інтелектуальних систем та інших напрямків.

Фахівці значну увагу приділяють розробці нових інформаційних технологій для автоматизації та інтелектуалізації процесів прийняття рішень і вироблення методів організаційного управління та інтеграції бізнес-процесів, створюючи їм умови для ефективного автономного та проактивного функціонування.

Професіонали з комп’ютерних наук повинні володіти великим запасом організаційних принципів, моделей і методів створення складних глобальних розподілених систем і технологій. Вони можуть послуговувати ефективним мостом для інтеграції технічно-програмних компонентів, людських ресурсів, та інших різнорідних складових глобальної системи в єдиний технологічний процес.

Спеціалісти з ІТ здійснюють планування, облік, контроль та управління бізнес-процесами, інсталяцію, адміністрування та безпеку комп’ютерних мереж, розробку мультимедійних ресурсів та Web-сторінок.

Тенденція щодо інтелектуалізації складних систем вимагає від фахівців знання та уміння використовувати семантичні технології (семантичне декларативне програмування розподілених систем, створення онтологій і глобальних інформаційних порталів на їх основі, менеджмент знань, Web-сервіси та ін.); агентні технології (агентно-орієентоване програмування автономних і проактивних систем, розподілений штучний інтелект, мультиагентні системи, та ін.); технології інтелектуальної обробки інформації (Data and Web-Mining, інтеграція різнорідної інформації, інтеграція процесів, аналіз і інтеграція мультимедійної інформації та ін.).

Існують міжнародні документи, які регламентують підготовку фахівців з комп’ютерних наук, зокрема:

 • Computing Curricula 2005– Керівництво до зводу знань з комп’ютерних наук з урахуванням особливостей підготовки фахівців з напрямків Computer Science, Information Systems, Information Technology.

Ці документи були покладені в основу розробки навчальних планів та освітнього стандарту з комп’ютерних наук.

Галузі професійної підготовки діяльності фахівця з інформаційних технологій:

 • підприємства, організації, фірми, в яких створюються та використовуються складні розподілені системи, інтелектуальні інформаційні технології, системи інтеграції, моніторингу, діагностики та управління;
 • організації, фірми, які розробляють розподілені інформаційні та інтелектуальні системи і технології, системи інтеграції, моніторингу, діагностики, управління та відповідні інструментальні засоби та сервіси.

Об’єкти професійної діяльності:

 • постановки функціональних задач життєвого циклу створення та експлуатації комп’ютерних інформаційних систем;
 • математичні, візуальні та логічні моделі функціональних задач комп’ютерних інформаційних систем;
 • інформаційні технології, методи та алгоритми вирішення функціональних задач комп’ютерних інформаційних систем;
 • технології компонентизації систем та надання автономії відповідним компонентам;
 • сервіс-орієнтовані моделі інтеграції компонентів в єдину інформаційну систему;
 • планування та розробка інтерфейсів користувачів, включаючи інтелектуальні;
 • надання інформаційній системі механізмів само-реконфігурації у разі змін у контексті функціювання;
 • розробка, тестування, документування та супроводження інформаційних систем та їх компонентів.

Задачі професійної діяльності бакалавра:

 • збирання і аналіз користувальницьких вимог, визначених властивостями бізнес-процесів;
 • проектування та створення інформаційних технологій функціонування систем комп’ютерного управління підприємства (організації);
 • розробка інформаційних технологій супроводження та реінжинірингу комп’ютерних інформаційних систем;
 • аналіз цілей та визначення критеріїв організаційного управління виробництвом (організації);
 • розробка та корегування організаційної структури бізнес-процесів підприємства (організації);
 • застосування інформаційних технологій декомпозиції та агрегування організаційної структури підприємства (організації).

Позиціонування бакалаврів:

 • фахівці з комп’ютерних наук зорієнтовані на постановку функціональних задач, використання відповідних математичних моделей, знань, алгоритмів та онтологій, декларативне програмування складних розподілених інформаційних та інтелектуальних систем різноманітного призначення;
 • фахівці з комп’ютерних інформаційних технологій зорієнтовані на створення методів, розробку алгоритмів та обчислювальних процедур моделювання і управління компонентами інформаційних Web-систем, а також бізнес-процесів, виробничих та технологічних процесів та установ.

Програмна інженерія

Кафедра програмної інженерії (ПІ)

Програмна інженерія – це наука про принципи та методології, які застосовуються при розробці та супроводженні програмних систем. Вона вивчає застосування систематичного, упорядкованого та обчислюваного підходу до розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення (ПЗ),застосування принципів інженерії щодо процесу розробки ПЗ [IEEE Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology].

Програмні системи на цей час присутні у всіх галузях діяльності суспільства. Без відповідного програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи і університети, систему охорони здоров’я, фінансові та урядові установи. На жаль, тепер спостерігається гострий дефіцит фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення – кваліфікованих кадрів, які здатні ефективно приймати участь в реалізації процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення як аналітики, консультанти, інтегратори, специфікатори, архітектори, проектувальники, менеджери, розробники, тестери, інженери з якості та ін. для вітчизняної промисловості і для області офшорної розробки. Для вирішення цієї проблеми на базі спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” було сформовано окремий бакалаврський напрямок «Програмна інженерія», в межах якого в 2007 році здійснено перший набір студентів. Їх навчальні плани підготовки відповідають стандартизованим міжнародним вимогам.

Програмна інженерія чітко сформована як освітній напрям з точки зору сучасного ІТ-ринку. Існують два основні документи, які регламентують мінімально необхідну сукупність знань тих, хто вважається фахівцем з розробки програмного забезпечення:

 • Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), IEEE 2004 Version ( Пояснення до зводу знань з програмної інженерії);
 • Software Engineering 2004. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering (Пояснення до викладання програмної інженерії в вищих навчальних закладах).

Ці два документи повністю знайшли відображення в навчальних планах і освітньому стандарті бакалаврського напрямку Програмна інженерія.

Галузі професійної діяльності фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення:

 • розробка програмних систем для індустрії та економіки;
 • сфери бізнесу, в яких застосовуються програмні системи;
 • сфера офшорного програмування та програмного аутсорсінгу;
 • розробка програмного забезпечення для різних областей.

Об’єкти професійної діяльності:

 • моделі та складові життєвого циклу програмного забезпечення;
 • якість програмного забезпечення та бізнес-процесів його створення;
 • методи, моделі, технології та інструменти проектування, конструювання, тестування, документування, супроводження програмного забезпечення;
 • функціональні ролі учасників створення програмного забезпечення.

Задачі професійної діяльності бакалавра:

 • збирання та аналіз потреб і вимог користувачів, визначення функціональних вимог системи, що проектується;
 • проектування ПЗ;
 • конструювання ПЗ;
 • участь у процесах професійного спілкування;
 • участь у процесах управління програмною інженерією;
 • верифікація та атестація ПЗ;
 • управління вимогами;
 • розробка документації;
 • застосування стандартного апаратного та програмного забезпечення;
 • підтримка інформаційної безпеки.

Позиціонування бакалаврів:

 • фахівці з якості продукту та процесів розробки програмного забезпечення;
 • тестери;
 • фахівці з розробки програмного забезпечення.

Издательско-полиграфическое дело

Кафедра медіасистем и технологій (МСТ)

Випускники спеціальності «КТС ВПВ» є фахівцями: з проектування та розробки дизайну, а також оригінал-макетів друкованих та електронних видань за допомогою комп’ютерних видавничих систем (цифрових видавництв).
Вивчають: Художні основи проектування друкованих та електронних видань; кроссмедійні технології, технології додрукарської (поглиблено), друкарської та післядрукарської підготовки, виготовлення друкованих видань та іншої поліграфічної продукції, сучасні програмні засоби обробки текстової, графічної інформації, верстки оригінал макетів, управління кольором, методи проектування цифрових видавництв, питання експлуатації систем автоматизації управління технологічними процесами виготовлення продукції (поглиблено), виробничий менеджмент і т.д.
Працюють: Випускники цієї спеціальності є незамінними фахівцями на великих поліграфічних підприємствах, в друкарнях і видавництвах, рекламних агентствах, в редакціях журналів, газет, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торгівельних фірм.
Випускники спеціальності «ТДВ» є фахівцями: з розробки та виготовлення книг, газет, журналів, цінних паперів, друкованої реклами, етикетки, упаковки та іншої видавничої та акцидентної поліграфічної продукції.
Вивчають: Сучасні поліграфічні матеріали, методи оптимального проектування технологічних процесів виготовлення продукції (друкарська та післядрукарська стадія поглиблено), принципи роботи і правила експлуатації поліграфічного обладнання, теорію кольору й кольороподілу, виробничий менеджмент, методи управління проектами, захисту друкованої продукції, контролю її якості, галузеві економічні аспекти, засоби автоматизації управління технологічними процесами і т.ін./
Працюють: Фахівці цієї спеціальності працюють на великих поліграфічних комбінатах, в друкарнях, видавництвах, рекламних агентствах, редакціях журналів, газет і на інших підприємствах поліграфічної галузі.
Випускники спеціальності «ТЕМВ» є фахівцями: з проектування, розробки, просування і супроводу WEB-систем (сайти, портали з використанням баз даних, тощо) та мультимедійних інформаційних продуктів (електронні книги, рекламні комплекси для публікації на телебаченні та в Інтернет , інтерактивні мультимедійні видання для публікації на цифрових носіях і мобільних пристроях – iPad, iPhon і т.д.).
Вивчають: сучасні методи проектування web-систем і мультимедійних інформаційних продуктів, включаючи методи проектування баз даних, графічного інтерфейсу з елементами «юзабіліті» і функціонального інтерфейсу, а також методи проектування та організації технологічного процесу їх розробки. Теоретичні аспекти та інструментальні засоби створення WEB-систем (HTML, JavaScript, PHP, CSS, C + +, MySQL та ін.). І мультимедійних додатків (Adobe Premiere, Adobe Flash, 3D Studio Max та ін.)., Обробки аудіо-, відеоінформації, тривимірного моделювання, анімації і т.д..
Працюють: Фахівці цієї спеціальності можуть працевлаштуватися в рекламних агентствах, дизайн-студіях, рекламних відділах різних підприємств, маркетингових і торгівельних фірм, IT-компаніях, малих друкарнях і видавництвах.