Кафедра штучного інтелекту (ШІ) є профілюючою при підготовці бакалаврів і магістрів по напрямку «Комп’ютерні науки» (КН) і фахівців зі спеціальності «Системи штучного інтелекту» (СШІ).

Кафедра має право готовити фахівців екстерном, а також у формі перепідготовки й підвищення кваліфікації для тих, хто вже має одну вищу освіту.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Валентин Олександрович Філатов.

Проф.

На кафедрі працюють 19 висококваліфікованих викладачів, у тому числі 4 докторів наук, 6 професорів, 9 кандидатів наук, 6 доцентів, 4 ст. викладача, 3 асистента. В 2014 році кафедрі ШІ виповнилося 15 років.

Кафедра бере участь у розробці стандартів підготовки фахівців з напрямку Комп’ютерні науки. Керівництво кафедри входить до складу комісії Міністерства освіти та науки по напрямку «Комп’ютерні науки». Проф. Філатов В.О. є членом експертної ради державної атестаційної комісії з ліцензування й акредитації вищих навчальних закладів України.

Студенти напряму «Комп’ютерні науки» вивчають загальноосвітні дисципліни гуманітарної, соціально-економічної, наукової, професійної й практичної підготовки. Починаючи з 3 курсу студенти мають можливість одержати спеціальну підготовку, яку пропонує кафедра ШІ відповідно до спеціальності «Системи штучного інтелекту». Додатково пропонуються вибіркові дисципліни:

 • Машинне навчання (Machine Learning);
 • Формальні системи та математичні основи представлення знань;
 • Програмування на Java;
 • Інтелектуальні технології в Internet та Semantic Web;
 • Штучні нейронні мережі: архітектура, навчання та застосування;
 • Web-Mining, пошук та видобування інформації в Інтернет;
 • Системи розподіленого штучного інтелекту;
 • Інженерія знань;
 • Web-сервіси та сервіс-орієнтовані архітектури;
 • Агентні технологіі та мультиагентні системи;
 • Експертні системи та Semantic Web;
 • Методи видобування знань у WEB-просторі;
 • Нейромережеві методи обчислювального інтелекту;
 • Онтологічний інжиніринг, Semantic Web та семантичні технологіі;
 • Менеджмент знань.

В рамках професійно орієнтованої підготовки студенти вивчають:

 • засоби розробки програм MS Visual Studio 2005, Sun Java Studio 2006, CodeGear Studio, C++ Builder 2007, тощо;
 • мови програмування C# .NET, VB .NET, C++, Java, Object Pascal, Assembler, Common Lisp Object System (CLOS), Visual Prolog тощо;
 • організацію та застосування операційних систем Windows, Unix, Linux, Macintosh;
 • системи керування базами даних Oracle, MS SQL Server, InterBase, MySQL тощо;
 • оболонки та середовища розробки експертних систем CLIPS, JESS тощо;
 • мережні протоколи і мови розмітки даних HTML, XHTML, XML, VRML тощо;
 • технології розробки Web-додатків: ASP .NET, JSP , PHP тощо;
 • комп’ютерні мережі;
 • технології Semantic Web, візуальні середовища щодо розробки та редагування онтологій й онтологічних систем Protégé, TopBrade Composer тощо.

Студентам старших курсів кафедра ШІ пропонує альтернативні цикли дисциплін для вільного вибору:

 • Сучасні технології СУБД
 • Основи розробки та оптимізації мобільних прикладань для платформи Android
 • Серверне програмування
 • Системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації
 • Мобільний Інтернет, мобільні системи, сервіси та технології
 • Стахостичні та хаотичні моделі в інтелектуальному аналізі даних
 • Бізнес-планування
 • Корпоративні портали і Web 2.0 (WIKI)
 • Інформаційна архітектура: ергономіка бізнес-прикладань.

Випускники кафедри займають посади різних рівнів, працюючи у вітчизняних організаціях і філіях міжнародних компаній:

 • Розробник програмного забезпечення (C++, C#,Developer, Java Developer, .NET Developer)
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Бізнес-аналітик
 • Менеджер проектів
 • Розробник інтелектуальних систем
 • Адміністратор баз даних
 • Науковий співробітник та викладач

Напрями наукових досліджень

 • Дослідження та розробка загальної концепції та принципів побудови розподілених інтелектуальних мережевих інформаційних систем з підтримкою семантичного пошуку, обробки та інтеграції даних, інформації і знань.
 • Дослідження та розробка основних методів і моделей побудови систем розподіленого штучного інтелекту.
 • Дослідження та розробка методів і моделей подання знань в розподілених інтелектуальних мережевих системах на основі онтологічного підходу.
 • Розробка методів, моделей і алгоритмів інтелектуального пошуку та обробки інформації, зокрема природно-мовної, в розподілених мережевих середовищах та Інтернет-просторі.
 • Методи і моделі обчислювального інтелекту. Адаптивні нейро-, фаззі- системи.

Студентські наукові групи

На кафедрі ШІ існують 7 студентських наукових груп, які працюють у рамках наукових семінарів:

 • «Нейро-, фазі- моделі систем обчислювального інтелекту» (науковий керівник проф., д.т.н. Бодянський Є.В.)
 • «Розподіленні інформаційні системи та мультіагентні технології» (науковий керівник проф., д.т.н. Філатов В.О.)
 • «Методи, моделі, алгоритми інтелектуальної обробки інформації. Онтологічний інжиніринг» (науковий керівник проф., к.т.н. Рябова Н.В.)
 • «Комерціалізація інтелектуальних систем» (наукові керівники доц., к.т.н. Шевченко О.Ю., ст. викл., к.т.н. Головянко М.В.)
 • «Розподілені системи ШІ і Semantic web» (наукові керівники проф., д.т.н. Терзіян В.Я., доц., к.т.н. Вітько О.В.)
 • «Інформаційні онтонаправленні системи пошуку та обробки інформації в Інтернет» (наукові керівники проф. Терзіян В.Я., доц., к.т.н. Шевченко О.Ю.)

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри проходять стажування в європейських університетах в рамках Європейських проектів та двосторонніх угод і плідно співпрацюють з провідними Європейськими вченими у пріоритетних напрямках штучного інтелекту.

Наукові результати, отримані вченими кафедри, дозволяють створювати ефективні компоненти інтелектуальних систем та складні системи прийняття рішень, які використовуються в різних галузях і відповідають світовому рівню, що підтверджено численними міжнародними публікаціями, в тому числі спільними, запрошеннями на міжнародні конференції світового рівня та запрошеннями провідних професорів кафедри читати лекції в університетах Фінляндії, Франції, Німеччини та Нідерландів.

Високий рівень наукової і методичної підготовки співробітників кафедри визнаний як в Україні, так і в Європі. Підтвердженням цього є забезпечення фінансування з державного фонду фундаментальних досліджень при Міністерстві Освіти та Науки України на виконання проекту з розробки онтологічного Web-порталу для менеджменту національних освітніх та наукових ресурсів; фінансова підтримка Європейською Комісією (програми Темпус) спільних європейських проектів з розробки нової схеми підготовки магістрів (1999-2001) та з розробки новітньої технології забезпечення прозорості акредитації університетів (2007-2008), які виконувалися у складі міжнародного консорціуму університетів Фінляндії, Греції, Іспанії та Франції.

Студенти СШІ мають можливість брати участь у міжнародних студентських наукових та навчальних програмах, обмінах, а також отримати як доповнення до державного диплому України диплом Master of Science європейського зразка (у Фінляндії, Швеції та інших країнах ЄС) за програмами Mobile Technology and Business та Media Technology, і продовжити навчання в цих країнах для набуття ступеня Philosophy Doctor або працювати в європейських IT-компаніях на престижних посадах.

Більш ніж п’ятнадцять років активно розвивається програма співпраці з університетом м. Ювяскюля (Фінляндія). Головними напрямами спільної діяльності є наукове співробітництво, стажування студентів кафедри ШІ в Фінляндії, навчання в аспірантурі університету-партнеру, студентські обміни, проведення спільних методичних семінарів, співробітництво в межах спільних проектів, що фінансуються Європейським Союзом. З 2000 року по 2005 рік на кафедрі ШІ проводились студентські обміни з Університетом Ювяскюля та Vrije Universiteit міста Амстердам. В результаті обмінів більш ніж 70 студентів кафедри отримали до українського західний магістерський диплом. 23 з них отримали в Європі ступінь доктора наук.

Студенти кафедри штучного інтелекту беруть участь в українсько-французькій навчальній програмі European Virtual Venture, що є унікальною для України. Партнерами наших студентів за програмою є старшокурсники французького університету ITIN (ecole superieure publique d’informatique, de reseaux et systemes d’information), розташованого в Сержі. Мета програми – спільна робота міжнародних груп студентів над бізнес-планами за європейськими стандартами для відібраних за результатами конкурсу власних інноваційних продуктів або послуг у галузі сучасних інтелектуальних інформаційних технологій. Наприкінці навчання спільні українсько-французькі групи студентів у режимі телеконференцій захищають розроблені бізнес-плани власних ІТ-продуктів перед міжнародною комісією, до складу якою входять викладачі обох університетів-партнерів та представники ІТ-компаній як України, так і Франції. Найкращі проекти рекомендуються до впровадження. Подібні програми покликані підтримати створення венчурних підприємств в рамках концепції студентських бізнес-інкубаторів.

В 2011 році підписаний договір про співробітництво з Остфальським університетом прикладних наук (Німеччина). В межах співробітництва плануються студентські обміни, а також навчальні наукові візити студентів СШІ в університет Остфалії.

Навчальна Навчальна
Навчальна Навчальна

Лабораторії кафедри ШІ

Навчальна лабораторія інтелектуальних технологій обробки інформації (ауд. 257) – здійснює учбово-наукову функцію. Це комп’ютерний клас, розрахований на 10 навчальних місць, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою.

Мультимедійна лекційна лабораторія (ауд. 258) – це комп’ютерний клас, розрахований на 18 навчальних місць, який був обладнаний спонсором – фірмою ”Epam Systems”, і призначений для підготовки фахівців, які будуть працевлаштовуватись на цій фірмі. У вільний час використовується як навчальна й наукова лабораторія кафедри.

Філія-кафедра штучного інтелекту та інформаційних систем (ауд. 245) є центром міжнародного співробітництва кафедри ШІ із закордонними університетами-партнерами.

На ній готуються аплікаційні заявки на міжнародні проекти в галузі освіти, що фінансується Європейською комісією (TEMPUS, зараз ERASMUS), проводиться менеджмент поточних проектів, що отримали фінансування, готуються семінари із розповсюдження результатів та фінальні звіти.

Також на філії проводиться активна робота з імплементації досвіду європейських університетів та формування концепцій щодо реформування вищої освіти України у співпраці із провідними українськими університетами та МОНУ.

Науково-дослідницька лабораторія «Метаінтелект» (ауд. 388) створена для консультування аспірантів та магістрантів для проведення наукових досліджень.

Науково-дослідницька лабораторія «Онтологічні системи в менеджменті освіти» (ауд. 327) створена для розробки онтологічного порталу Міністерства освіти і науки України та методології розробки онтологічних систем в рамках TEMPUS проекту кафедри ШІ (516935-TEMPUS-1-2011-FITEMPUS-SMGR «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системах вищої освіти України»)

Історія кафедри

Кафедра ШІ заснована 7 липня 1999р. (наказ № 72, рішення Вченої ради від 2 липня 1999р., наказ № 14) на базі кафедри технічної кібернетики (ТК) та філії-кафедри штучного інтелекту та інформаційних систем під керівництвом проф. В.Я.Терзіяна.

Кафедру ТК засновано 14 вересня 1964 р. Засновником і першим її завідуючим був професор, д.т.н. Волков Олександр Андрійович. Під його керівництвом було створено і сформовано наукову школу по підготовці фахівців вищої кваліфікації. Кафедра ТК забезпечувала класичну фундаментальну підготовку з системного аналізу, дослідження операцій, математичного програмування, теорії баз даних для багатьох спеціальностей університету. Новітні комп’ютерні технології на кафедрі з’явилися завдяки професорам В.Я. Терзіяну, Є.В. Бодянському та представникам їх наукових шкіл. В рамках програми співпраці з університетом м. Ювяскюля (Фінляндія), розпочатої проф. В.Я. Терзіяном, тричі проводилися міжнародні методичні семінари, в результаті яких вперше у Харкові були опрацьовані методики проведення комп’ютерних захистів курсових і дипломних робіт.

У 1995 р. ХТУРЕ розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю „Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень”. Враховуючи значні успіхи університету Ювяскюля в цьому напрямі, ХТУРЕ звернувся до фінського університету-партнера з проханням про обмін досвідом. Міністерство освіти Фінляндії виділило спеціальний грант на вивчення досвіду університету Ювяскюля та інших університетів Скандинавії, Європи та Америки. Після цього в ХТУРЕ було розроблено навчальний план підготовки за новою спеціальністю міжнародного зразка, який було обговорено та схвалено на різних рівнях у Фінляндії.

Навчальний план спеціальності „Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень” був представлений на розгляд провідним експертам у галузі інформаційних систем і пройшов конкурсний відбір для презентації на конгресі ЮНЕСКО (Монте-Карло, 1996), обговорювався на міжнародному симпозіумі з розробки навчальних планів у галузі комп’ютерних наук (Великобританія, 1996), тощо. Доцільність вимагала негайно розпочати підготовку фахівців у галузі інтелектуальних інформаційних систем у відповідності з атестованим навчальним планом міжнародного зразка. Тому в ХТУРЕ при кафедрі ПЗ ЕОМ було відкрито філію-кафедру Штучного інтелекту та інформаційних систем (ШІІС) як філію кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних систем університету Ювяскюля під керівництвом проф. В.Я. Терзіяна. Філії-кафедрі було доручено триступеневу підготовку фахівців з „Інтелектуальних систем обробки інформації та прийняття рішень”. У 1999 р. філію-кафедру ШІІС об’єднали з кафедрою ТК, і, таким чином, заснували кафедру Штучного інтелекту.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, головний корпус, 2 поверх, кімн. 256

Кафедра штучного інтелекту, завідувач кафедри проф. Філатов Валентин Олександрович

Телефон: +38 (057) 702-13-37

E-mail: d_ai@nure.ua

Web-сайт: http://ai.nure.ua