ХНУРЭ

Кафедра системотехніки (СТ) є профілюючою при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю ”Інформаційні технології проектування” (ІТП). Наукова школа кафедри Системотехніки була створена засновником кафедри і її першим завідувачем д.т.н., проф. І.В. Кузьміним у 1967 році. З 1976 року наукову школу очолював д.т.н., проф. Е.Г. Петров. З 2015 року кафедрою керує І. В. Гребеннік.

ХНУРЭ

проф. І. В. Гребеннік

На кафедрі працюють понад 23 висококваліфікованих викладача, у тому числі 4 докторів наук, 8 професорів, 11 доцентів. За час свого існування кафедра підготувала понад 1600 спеціалістів, більш ніж 50 кандидатів і 5 докторів наук. До складу кафедри входять 3 спеціалізовані наукові лабораторії.

На перших курсах студенти напрямку «Комп’ютерні науки» вивчають загальноосвітні дисципліни і паралельно починають спеціальну підготовку, у яку входять дисципліни:

 • Введення до комп’ютерних наук;
 • Алгоритмізація та програмування;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Системний аналіз;
 • Теорія алгоритмів;
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика;
 • Обчислювальні методи;
 • Комп’ютерна графіка;
 • WEB-дизайн;
 • Сучасна теорія управління;
 • Технології комп’ютерного проектування;
 • Операційні системи;
 • Моделювання систем;
 • WEB-технології;
 • Технологія створення програмних систем;
 • Технології захисту інформації;
 • Методи та системи штучного інтелекту;
 • Організація баз даних та знань;
 • Компонентне програмування (розподілені об’єктні технології);
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера;
 • Моделювання даних та маніпулювання даними;
 • Адміністрування та супроводження систем;
 • Технології взаємодії програмних та інформаційних систем.

Для повноцінного засвоєння курсів професійно орієнтованої підготовки студенти вивчають:

 • мови програмування C# .NET, VB .NET, C++, Java, Object Pascal, Assembler, Lisp, Prolog тощо;
 • організацію та застосування операційних систем Windows, Unix, Linux, Macintosh;
 • засоби розробки програм MS Visual Studio 2005, Sun Java Studio 2006, CodeGear Studio, C++ Builder 2007, Delphi 2007, тощо;
 • системи керування базами даних Oracle, MS SQL Server, InterBase, MySQL тощо;
 • мережні протоколи і мови розмітки даних HTML, XHTML, XML, VRML тощо;
 • технології розробки Web-додатків: ASP .NET, JSP , PHP тощо;
 • комп’ютерні мережі;
 • комп’ютерна графіка й анімація AutoCAD, Adobe PhotoShop тощо;
 • захист інформації;
 • і багато іншого.

На старших курсах студентам пропонуються 2 альтернативних цикла дисциплін вільного вибору.

Випускники кафедри обіймають керівні посади різного рівня у провідних вітчизняних компаніях та філіях міжнародних компаній, але найчастіше зустрічаються:

 • адміністратори великих та корпоративних комп’ютерних мереж;
 • адміністратори розподілених баз даних (банки, митниця, та ін..);
 • менеджери проектів;
 • інтегратори;
 • аналітики комп’ютерних систем;
 • розроблювачі спеціалізованого програмного забезпечення;
 • керівники проектів;
 • постановники задач;
 • розробники ігрових та графічних систем;
 • менеджери із продажів комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж і систем провідних фірм;
 • наукові співробітники;
 • викладачі.

Напрямки наукових досліджень

Науковий напрямок кафедри: Розробка методології та інструментальних засобів аналізу і синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об’єктів.

У рамках наукової школи розроблюються такі фундаментальні напрямки:

 • дослідження та розробка принципів побудови і методів проектування СППР;
 • застосування сучасних інформаційних технологій проектування складних систем;
 • дослідження методологічних основ проектування та управління в організаційно-технологічних системах;
 • розвиток методів імітаційного й оптимізаційного моделювання;
 • теорія прийняття рішень в умовах багатокритеріальності;
 • розробка теорії управління соціальними групами;
 • математичне моделювання та методи прикладної математики;
 • інформатизація соціально-економічної сфери;
 • проектування інформаційно-аналітичних систем надзвичайних ситуацій;
 • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
 • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
 • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів;
 • інформаційне забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження).

На основі фундаментальних досліджень вирішуються прикладні задачі створення систем підтримки прийняття рішень для різних соціально-економічних технічних об’єктів. Зокрема за останні роки розроблені:

 • концепція інформатизації Харківської області;
 • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи попередження НС;
 • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки і контролю проходження поштових відправлень на території України;
 • концепція і програма створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи для управління рухомими об’єктами;
 • принципи побудови і методи проектування СППР;
 • управління процесами проектування, створення та розвитку територіально-розподілених систем;
 • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
 • CASE засоби згідно з методологією системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
 • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів.

Наукові семінари

При кафедрі працює науковий семінар Академії Наук України за проблемами Кібернетика, Системний аналіз, математичне моделювання і прийняття рішень в соціально-економічних та технічних системах.

Наукові підрозділи кафедри (наукові лабораторії)

 • Навчально-наукова лабораторія „Проблеми автоматизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами” (науковий керівник – к.т.н., проф. Кузьменко В.М.). Науковий напрямок – Дослідження проблем автоматизації управління дискретними інформаційними та технологічними процесами;
 • Навчально-науковий центр „Інформатизація органів управління” (директор центру – к.т.н., доц. Пісклакова В.П.). Науковий напрямок – Розробка методологічних і наукових основ управління соціально-економічними, технічними системами та інформатизація органів територіального управління.

До складу центру входять дві лабораторії:

 • Науково-дослідницька лабораторія „Інформатизація” (науковий керівник проф. Петров Е.Г.). Науковий напрямок – Розробка методологічних та наукових основ створення ІУС різного функціонального призначення;
 • Науково-дослідницька лабораторія „Раціональне використання ресурсів” (науковий керівник – проф. Петров Е.Г.). Науковий напрямок – Розробка технологій та засобів раціонального використання комунальних та регіональних ресурсів.

Студентські наукові групи та семінари

На кафедрі працюють п’ять студентських семінарів та гуртків:

 • Розробка методологічних основ створення ІУС різного призначення (науковий керівник д.т.н., проф. Петров Е.Г., к.т.н., доц. Пісклакова В.П.);
 • Розробка методологічних основ створення та управління інформаційними та технологічними процесами (науковий керівник – проф., к.т.н. Кузьменко В.М.);
 • Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для рішення задач структурного синтезу й аналізу територіально розподілених систем (науковий керівник – д.т.н.,проф. Безкоровайний В.В.);
 • Проектування систем, що навчають (науковий керівник – к.т.н. проф. Євсєєв В.В.);
 • Розробка інструментальних засобів візуального проектування (науковий керівник – к.т.н.,доц. Іванов В.Г.).

Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність кафедри Системотехніки за спеціальністю “Інформаційні технології проектування” є масштабними та багатоплановими. Основу міжнародних зв’язків у галузі навчальної та методичної роботи складає співробітництво з департаментом обчислювальної техніки (директор проф. П.Пірс) Плімутського політехнічного університету (Велика Британія), співробітництво з Худжандским державним університетом (Таджикистан), з університетом м. Ювяскюля (Фінляндія) та з Весекським технологічним інститутом (Велика Британія).

Результатами співробітництва стали вдосконалення навчального плану спеціальності та робочих програм з дисциплін по автоматизації проектування завдяки орієнтації на міжнародний стандарт SSADM.

У 2003 (січень) році відповідно домовленостей з Китайською Народною Республікою (КНР) на кафедрі СТ підготовлено низку навчально-методичних матеріалів, зокрема розроблені та перекладені (на англійську та російську мови) навчальний план за спеціальністю 8.080402 та анотації за дисциплінами плану. Ці матеріали подані до ознайомлення в університети КНР (Харбін, Тяньцзінь).

У рамках міжнародного проекту були виконані госпдоговори 01-49 и 02-14 з УДППС «Укрпошта», які частково фінансувалися Всесвітнім поштовим союзом, та складений договір з фірмою WtOne Limited (Iri Company W368670) – Ірландія.

Колектив студентів нашого університету (Брюховецький Д.В., Дем’янко С.В, Семенов С.О. – студенти гр. ІТП-99-1) під керівництвом доц. каф. СТ Іванова В.Г. розробив проект мультимедійної презентації “X-City multimedia presentation”. Цей проект взяв участь у міжнародному Європейскому конкурсі під егідою компанії ”Siemens” (Мюнхен, Германія), серед студентів вищих навчальних закладів. За результатами конкурсу цей колектив посів призове місце, що підтверджено сертифікатом переможця.

Викладачі та наукові співробітники кафедри є постійними учасниками міжнародних наукових конференції та семінарів.

Викладачі кафедри проходили наукове стажування в університетах провідних країн : проф. Євсєєв В. В. в університеті м. Дрезден (Німеччина), доц. Вишняк М.Ю. в університеті м.Ухань (Китай), проф. Безкоровайний В.В. в технічному університет м. Ільменау (Німеччина).

За кордоном нашу кафедру представляють: у Німеччині – д.т.н. Біберман Л.І., к.т.н. Царьов В.В., Золотарьов О.; в Японії – к.т.н. Пидін С.Ю.; у Канаді – к.т.н. Сидоренко І.Я.; у США – к.т.н. Красиков Є.І.; у Йорданії – к.т.н. Сукесов Е.А.; в Австралії – Крепак С.В., Радченко І.; у Франції – Проценко К.

За останні 5 років за кордоном пройшли стажування та захистили там дипломи магістрів такі студенти: Євсєєва І.В., Колесник О.Б. (м. Ювяскюля, Фінляндія), Чайнікова Т.С., Луцаєвський О.С., Кірілов О.Ю. (м. Саутгептон, Велика Британія).

За спеціальністю “Інформаційні технології проектування” проводиться підготовка іноземних студентів. Усього протягом останніх років підготовлені 8 молодих спеціалістів для країн близького і далекого зарубіжжя. Зараз за спеціальністю “Інформаційні технології проектування” навчаються 2 іноземних студента (Росія).

Лабораторії кафедри СТ

Випускаюча кафедра Системотехніки для забезпечення навчального процесу зі спеціальності „Інформаційні технології проектування” має навчально-наукові приміщення та кімнати для викладачів.

У навчальному процесі по кафедрі СТ задіяні наступні чотири навчально-профільні лабораторії загальною площею 184 кв. м.:

 • Навчально-наукова лабораторія „Моделювання систем” ауд.264 (91 кв. м.);
 • Навчально-наукова лабораторія „Інформатизація” ауд.389в (42 кв. м.);
 • Навчально-наукова лабораторія „Проблеми автоматизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами” ауд.398а (26 кв. м.).;
 • Навчально-науковий центр „Інформатизація органів керування” ауд. 265 (25 кв. м.).

Лабораторна база кафедри СТ розширюється за рахунок використання філії кафедри у Харківському «Інституті автоматизованих систем» (АТЗТ «ІАС»). Це дає змогу ознайомити студентів з різними виробничими інформаційними технологіями проектування (САПР, АСУ, АСУ ТПВ та інші) і напрямками досліджень у фаховій галузі. Лабораторна база кафедри Системотехніки постійно поширюється за рахунок створення ллизько 5-6 лабораторних робіт щорічно.

У навчально-наукових лабораторіях знаходяться матеріально-технічні засоби для проведення слайд лекцій, лабораторних робіт і практичних занять, виконання курсових проектів і робіт за фаховими дисциплінами, дипломних та магістерських атестаційних робіт, для здійснення наукової діяльності викладачів і студентів кафедри Системотехніки.

Навчальна лабораторна база кафедри включає комп’ютерний клас (ауд.264) з 15 робочими місцями, оснащеними ПЕОМ типу IBM, у якому проводяться слайд лекції, практичні та лабораторні заняття за комп’ютерно-орієнтованими дисциплінами за фахом ІТП. Щоденне завантаження аудиторії становить від восьми до дванадцяти академічних годин у день. У цій аудиторії кафедра проводить свої наукові семінари, конференції й засідання, а також в ній проводиться щорічно захист студентами спеціальності ІТП бакалаврських робіт, дипломних робіт і проектів та магістерських атестаційних робіт. У весняно-літній період в аудиторії кафедри проводяться університетські олімпіади, випускні іспити Центра довузівської підготовки й вступні іспити в ХНУРЕ із застосуванням мережної системи тестування OpenTest.

Комплектація класу в 2006 році сучасними обчислювальними комплексами дозволяє продуктивно проводити навчання студентів на базі сучасних підходів у системі навчання (слайд лекції, інтерактивні лабораторні й практичні роботи, комп’ютерно-слайдові захисти курсових та дипломних робіт і проектів), активно залучати студентів до наукових і дослідницьких робіт кафедри із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Для проведення таких занять в класі встановлено проектор (Toshiba S70 2000 ANSI Lumen, resoluton SVGA 800×600, XGA-compatible, RGB, RCA, S-Video,Audio), настінний екран 1,8м х 1,8м (Sopar 6181 Simplex map, див. покриття Snow White) та відеокамера із програмною інтерполяцією (CREATIVE Webcam NX Ultra 640×480 USB CCD до 1280х1024 пікселів).

На кафедрі (у викладацькій ауд.277) укомплектовано три робочі місця персональними комп’ютерами (із сканером і принтером) для підготовки викладачами до лекцій, практичних занять, формування і заповнення тестів, налагодження лабораторних практикумів, що дозволяє викладачам більш ефективно виконувати свою роботу безпосередньо на своєму робочому місці. Крім цього укомплектовано три робочих місця персональними комп’ютерами: одне – для секретаря кафедри і два – для інженерів з навчального процесу.

Матеріально-технічні засоби навчально-наукових лабораторій «Інформатизація» (ауд.389в), «Проблеми автоматизації керування дискретними процесами» (ауд.398а) та «Інформатизація органів керування» (ауд. 265) використовуються, як для проведення досліджень з відповідних наукових напрямків та виконання тем науково-дослідних робіт (НДР) в тому числі і за участю студентів, так і для виконання студентами спеціальності ІТП курсових проектів і робіт за фаховими дисциплінами, дипломних та магістерських атестаційних робіт.

Усі 32 персональні комп’ютери кафедри утворюють кафедральну локальну мережу, підключені до університетської мережі і до Internet, що дає можливість отримувати найновішу науково-технічну інформацію, як для проведення навчальних занять, так і для зайняття науково-дослідною роботою.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, головний корпус, 2 поверх, кімн. 264, 264 а, 270

Кафедра системотехніки, завідувач кафедри професор Гребеннік Ігор ВАлерійович

Телефон: +38 (057) 702-10-06

E-mail: d_syst@nure.ua

Web-сайт: http://sedep.nure.ua